Josef Skutil
Josef Skutil

Začiatkom dvadsiateho storočia bolo na Slovensku známych 26 paleolitických lokalít a ojedinelých nálezov (Skutil 1938). Ich počet neskôr zvýšil František Prošek v spolupráci s geológmi (Ambrož/Ložek/Prošek 1952). Výsledky publikovali aj v súhrnnej práci o stratigrafii československého paleolitu (Prošek/Ložek 1954). Koncom päťdesiatych rokov sa problematike paleolitu začali venovať Juraj Bárta a Ladislav Bánesz. Prehľadové články o paleolite západného Slovenska publikoval J. Bárta (1961; 1980b) a východnému Slovensku sa venoval L. Bánesz (1956; 1961b), ktorý spracoval aj dovtedajšie nálezy z oblasti Vysokých Tatier (Bánesz 1962). Krátky súborný článok o paleolite východného Slovenska vydal J. Bárta v roku 1986 (Bárta 1986). V šesťdesiatych rokoch publikoval J. Bárta monografiu o paleolite a mezolite Slovenska, v ktorej uvádza vyše 190 lokalít (Bárta 1965). Tejto publikácii predchádzali rozsiahle povrchové prieskumy v rokoch 1959–1965 (podrobne spracované v jeho dizertačnej práci), počas ktorých sa podarilo počet dovtedy známych paleolitických lokalít niekoľkonásobne zvýšiť. Zároveň vychádzal aj zo starších prác a prieskumov ďalších autorov (Ambrož/Ložek/Prošek 1952; Bárta/Petrovský-Šichman 1962; Petrovský-Šichman 1961).

František Prošek
František Prošek

Od tohto obdobia sa počet nájdených lokalít neustále zvyšoval. Celkový stav bádania však zostával monograficky nepublikovaný a od konca šesťdesiatych rokov absentujú akékoľvek zhrnujúce štúdie týkajúce sa územia celého Slovenska v období paleolitu a mezolitu. Veľa nájdených lokalít zostalo na základe málo výrazných artefaktov nedatovaných alebo boli datované iba rámcovo do obdobia paleolitu či mladého paleolitu. Obaja autori publikovali aj naďalej, išlo však väčšinou o články zamerané na špecifické témy z paleolitu Slovenska. V 90-tych rokoch 20. storočia pôsobil hlavne na západnom Slovensku Jozef Hromada, ktorý sa venoval skúmaniu oblasti Považia, hlavne Moravian nad Váhom (Hromada 2000, Hromada/Žemla 2000a,  2000b, Kozłowski ed. 1998, Kozłowski ed. 2000).  Na viacerých miestach Slovenska pôsobili amatérski zberači, ktorí pomáhali mapovať lokálne územia a tiež niekedy písali súborné články o ich regióne (napr. Čepan 1985).

Anton Petrovský-Šichman
Anton Petrovský-Šichman

V posledných rokoch sa bádatelia zamerali viac na štúdie mikroregionálneho alebo regionálneho charakteru (Kaminská 2000a;2005; Kaminská/Nemergut/Žaár 2011; Kaminská/Kozłowski 2011; Kaminská et al. 2008; 2009; Kozłowski ed. 2000; Neruda/Kaminská 2013; Soják 2002; 2007; Žaár/Blašková 2012). V rámci dizertačných a diplomových prác sa podrobne spracovali niektoré vybrané oblasti (Michalík 2011, Nemergut 2007; 2011; Schreiber 2009; Žaár 2012). Na archeologickú scénu nastúpil trend plošného spracovávania sídliskových stratégií mikro, mezo i makro-regiónov pomocou počítačových technológií, tzv. prediktívne modelovanie. Od roku 2009 do roku 2014 sa v rámci viacerých projektov konali overovacie povrchové prieskumy na vybraných lokalitách s kamennou štiepanou industriou datovaných do paleolitu alebo s ich predpokladaným paleolitickým či mezolitickým vekom. Zároveň sa overovali doteraz neznáme polohy, ktoré podľa vypracovaných prediktívnych modelov v Geografických Informačných Systémoch mali predpoklad pre osídlenie v paleolite. Našli sa zhruba dve desiatky nových lokalít hlavne na Považí a Ponitrí, ktoré boli preskúmané najdetailnejšie. Zatiaľ poslednou súbornou prácou zaoberajúcou sa obdobím paleolitu na Sovensku je publikácia Ľ. Kaminskej Staré Slovensko 2 : Paleolit a mezolit (Kaminská 2014).

 

Literatúra:

 • Juraj Bárta
  Juraj Bárta

  Ambrož/Ložek/Prošek 1952 – V. Ambrož/V. Ložek/F. Prošek: Mladý pleistocén v okolí Moravan u Piešťan nad Váhem (Západní Slovensko). Anthropozoikum 1, 1952, 53–142.

 • Bánesz 1956 – L. Bánesz: Nové paleolitické nálezy v údolí Hornádu. Arch. Rozhledy 8, 1956, 631–633, 660, 661.
 • Bánesz 1961b – L. Bánesz: Prehľad paleolitu východného Slovenska. Slov. Arch. 9, 1961, 33–48.
 • Bánesz 1962 – L. Bánesz: Nové poznatky o pravekom osídlení v oblasti Vysokých Tatier. Arch. Rozhledy 14, 1962, 420–426.
 • Bárta 1961 – J. Bárta: K problematike paleolitu Bielych Karpát. Slov. Arch. 9, 1961, 9–32.
 • Bárta 1980b – J. Bárta: Významné paleolitické lokality na strednom a západnom Slovensku. Nitra 1980.
 • Bárta 1986 – J. Bárta: Zur Problematik der Kommunikationsübergänge der Nordostslowakei im Paläolithikum. In: B. Chropovský (Ed.): Urzeitliche und Frühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten. Nitra 1986, 41–47.
 • Ladislav Bánesz
  Ladislav Bánesz

  Bárta/Petrovský-Šichman 1962 – J. Bárta/A. Petrovský-Šichman: Paleolitické nálezy z Ipeľskej kotliny. Arch. Rozhledy 14, 1962, 297–308.

 • Čepan 1985 – O. Čepan: Nové paleolitické lokality na západnom Slovensku. Štud. Zvesti AÚ SAV 21, 1985, 27–45.
 • Hromada 2000 – J. Hromada: Moravany nad Váhom. Táboriská lovcov mamutov na Považí. Bratislava 2000.
 • Hromada/Kozłowski eds. 1995 – J. Hromada/J. K. Kozłowski eds.: Complex of Upper Palaeolithic Sites near Moravany, western Slovakia. Vol. I Moravany-Žakovská (Excavations 1991–1992). Kraków 1995.
 • Hromada/Žemla 2000a – J. Hromada/M. Žemla: Gravettienske sídliská v Hubine. AVANS 1998, 2000, 88–90.
 • Hromada/Žemla 2000b – J. Hromada/M. Žemla: Mladopaleolitické sídliská v Modrovke. AVANS 1998, 2000, 90–93.
 • Kaminská 2000a – Ľ. Kaminská: Chronologische Stellung der Moustier-Funde von Hôrka-Ondrej im Rahmen der Zipser Travertinfundstellen. In: A la reserche de l ́Homme Préhistorique. ERAUL, 95, 2000, s. 233-245.
 • Jozef Hromada
  Jozef Hromada

  Kaminská 2005 – Ľ. Kaminská: Hôrka-Ondrej. Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Archeologické pamätníky Slovenska, zv. 8. Košice 2005.

 • Kaminská 2014 – Ľ. Kaminská: Staré Slovensko 2 : Paleolit a mezolit. Zostavovateľka Ľubomíra Kaminská. Nitra, Archeologický ústav SAV, 2014, s. 48-52. ISBN 978-80-89315-57-4
 • Kaminská et al. 2008 – Ľ. Kaminská/J. K. Kozłowski/K. Sobczyk/J. A. Svoboda/T. Michalík: Štruktúra osídlenia mikroregiónu Trenčín v strednom a mladom paleolite. Slov. Arch. 66/2, 2008, 179–238.
 • Kaminská et al. 2009 – Ľ. Kaminská/J. K. Kozłowski/T. Michalík/J. A. Svoboda: Systematický archeologický výskum v Trenčianskej Turnej. AVANS 2007, 2009, 103, 104.
 • Kaminská/Kozłowski 2011 – Ľ. Kaminská/J. K. Kozłowski: Nitra I – Čermáň v rámci štruktúry osídlenia gravettienskej kultúry na Slovensku. Slov. Arch. LIX-1. Archeologický ústav SAV, Nitra, 2011, 1– 85.
 • Kaminská/Nemergut/Žaár 2011 – Ľ. Kaminská/A. Nemergut/O. Žaár: Prieskum stredného Považia. AVANS 2008, 2011, 122–124.
 • Kozłowski ed. 1998 – J. K. Kozłowski ed.: Complex of Upper Palaeolithic Sites near Moravany, western Slovakia. Vol. II Moravany–Lopata II (Excavations 1993–1996). Kraków 1998.
 • Kozłowski ed. 2000 – J. K. Kozłowski ed.: Complex of Upper Palaeolithic Sites near Moravany, western Slovakia. Vol. III Late Gravettian Shouldered Points Horizon Sites in the Moravany–Banka Area. Nitra 2000.
 • Michalík 2011 – T. Michalík: Paleolitické osídlenie Trenčianskej kotliny. Dizertačná práca. (Univerzita Komenského v Bratislave). Bratislava 2011. Nepublikované.
 • Nemergut 2007 – A. Nemergut: Osídlenie severného Slovenska v neskorom paleolite. Diplomová práca, manuskript. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2007. Nepublikované.
 • Nemergut 2011 – A. Nemergut: Sídlisková geografia Považia a Ponitria v staršej dobe kamennej. Dizertačná práca. (Masarykovy univerzity v Brně). Brno 2011. Nepublikované.
 • Neruda/Kaminská 2013 – P. Neruda/Ľ. Kaminská: Neanderthals at Bojnice in the context of central Europe. ANTHROPOS. Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 36, N.S. 28, 2013. ISBN 978-80-7028-407-0
 • Petrovský-Šichman 1961 – A. Petrovský-Šichman: Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955. Štud. Zvesti AÚ SAV 7. Nitra 1961.
 • Prošek/Ložek 1954 – V. Ložek/F. Prošek: Stratigrafické otázky československého paleolitu. Pam. Arch. 45, 1954, 35-69.
 • Schreiber 2009 – P. Schreiber: Štiepaná a hladená industria doby kamennej z oblasti Ilavy až Považskej Bystrice. Diplomová práca, manuskript. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009. Nepublikované.
 • Skutil 1938 – J. Skutil: Paleolitikum Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Spisy historického odboru Matice Slovenskej, Sväzok 4. Turčiansky Svätý Martin 1938.
 • Soják 2002 – M. Soják: Osídlenie horného Spiša na sklonku staršej doby kamennej. In: J. Gancarski (Red.): Starsza i srodkowa epoka kamienia w Karpatach polskich. Krosno 2002, 255–278.
 • Soják 2007 – M. Soják: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek (Paleolit). Archeologica Slovaca Monographiae, Studia, Tomus X. Nitra 2007.
 • Žaár 2012 – O. Žaár: Modely sídliskových štruktúr v mladom paleolite na západnom Slovensku. Dizertačná práca. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Nitra 2013. Nepublikované.
 • Žaár/Blašková 2012 – O. Žaár/Ľ. Blašková: Výsledky analýz sídliskovej štruktúry v mladom paleolite na strednom a dolnom Považí vzhľadom na surovinovú základňu. Zbor. SNM. Prír. Vedy 58, 2012, 15–25.