OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.paleolit.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku spracovanú systémom e-obchodu.

Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na internetovej stránke elektronického obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. PLATOBNÉ PODMIENKY
Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené v platnej mene SR – EURO vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním (v časti Aktualizovať). Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov. Spôsob platby za tovar si kupujúci môže vybrať z nasledovných možností:

A) Na účet Poštovej banky
Pri spôsobe platieb bankovým prevodom, prosím počkajte na zaslanie zálohovej faktúry, ktorá Vám príde e-mailom. Nájdete tam všetky potrebné údaje k platbe (kód objednávky, variabilný symbol, atď.).

B) Dobierkou ( tarify Slovenskej Pošty)

III. DODACIE PODMIENKY
Objednávka sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom kupujúci bude informovaný o priebehu vybavovania e-mailom alebo telefonicky.

Doba expedície (odoslanie) tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-4 dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť expedičný deň predĺžený ( skladové zásoby ). V takom prípade bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje správnosť a nepoškodenosť tovaru. Kupujúci je povinný v mieste odberu objednanú zásielku skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený obal a ak takúto skutočnosť zistí, musí to oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať a spísať záznam do prepravného dokladu o rozsahu poškodení, ktorý svojim podpisom potvrdí dopravca. Len na základe spomenutého záznamu môžu byť vady akceptované. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Ak tovar sa doručí na miesto odberu v dohodnutom termíne a kupujúci neprevezme svoju zásielku, a bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, budú mu účtované všetky vzniknuté náklady za opakované dodanie. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonicky či iným vhodným kontaktom s predajcom.

V prípade, že kupujúci nevie osobne prebrať svoju zásielku a zabezpečí splnomocnenú osobu (oprávnený prijímateľ) na prebratie zásielky, musí sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru, alebo dokladom o zaplatení.

Doručovanie ťažšieho a rozmernejšieho tovaru kuriérskou službou neznamená vynášku tovaru priamo do bytu. Kuriér nie je povinný tento úkon vykonať. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením presunu tovaru priamo do bytu svojpomocne.

Spôsob dopravy tovaru si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

A) Kuriérom ( podaj na pošte )
do 1 kg – 6,0 €,    do 3 kg – 6,15 €,     do 5 kg – 6,30 €,     do 10 kg – 6,60 €,     do 15 kg – 6,90 €,

B) Slovenskou poštou (podľa platnej tarify SP a podľa ustanovenia SP pre vnútroštátny styk- http://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf ).  http://www.posta.sk/sluzby/balik#a4
Tarifa pre balíky zasielané v rámci Slovenskej republiky. V prípade poistenia balíka treba nahliadnuť na webovú stránku (SP tarify).

Dobierka: poštovné + balné   – ceny platné od 1.1.2015

 Listy:

do 50 g do 100g do 500 g do 1 kg do 2 kg
list 1.tr. 0,65 EUR 0,80EUR 1,10EUR 1,80EUR 2,80EUR
list.2.tr 0,45EUR 0,60EUR 0,90EUR 1,60EUR 2,60EUR
Dop.1.tr. 1,35EUR 1,50EUR 1,80EUR 2,50EUR 3,50EUR
Dop.2.tr. 1,15EUR 1,30EUR 1,60EUR 2,30EUR 3,30EUR

 

Balíky:

Koľko stojí balík – ceny platné od 1.1.2015

http://www.posta.sk/sluzby/balik#a4
 do  hmotnosti 5kg
     do hmotnosti 10 kg
Balík na adresu         4,00 EUR       5,00 EUR
Balík na poštu         2,80 EUR       3,80 EUR

      Objednávky s požiadavkou zaslať balík na poštu, prosím zvlášť vyznačiť do časti Poznámka k objednávke.

 

Doplnkové služby k balíkom: – ceny platné od 1.1.2015

                             EUR
Dobierka na účet                          0,70
Dobierka na adresu                          1,00

 

Doručenie objednávok za vyššie uvedených podmienok platí pre celé územie SR. Objednávky s požiadavkou doručenia do zahraničia sú posudzované individuálne.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY
Kupujúci má právo zrušiť objednávku (telefonicky, e-mailom) bez udania dôvodu, a to však iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že objednané produkty ešte neboli vyfakturované. Telefónny kontakt dodávateľa: 0907 721309

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:
– produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
– zmenila sa cena dodávateľa produktu

V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručné podmienky sa radia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar nepoškodený v originálnom balení vrátane faktúry predávajúcemu.

O vybavení reklamácie bude kupujúci priebežne informovaný.

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK
V prípade, ak zákazník zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, zistenú chybu treba čo najskôr oznámiť e-mailom alebo písomne na uvedené kontakty.

Pri reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe. Reklamácia má obsahovať nasledovné údaje:
– meno zákazníka
– názov a typ tovaru ktorý podlieha reklamácii
– dátum nákupu, číslo faktúry
– dôvod reklamácie (popis vady, alebo poškodenia)

VII. Odopretie prijatia zásielky
Adresát alebo oprávnený prijímateľ (zásielky adresované fyzickej osobe dodá SP adresátovi uvedenému na zásielke, ak tento dovŕšil 15 rok života. Ak nie je možné dodať zásielku adresátovi, SP ju dodá oprávnenému prijímateľovi; oprávneným prijímateľom zásielok adresovaných fyzickej osobe sú: manžel/manželka adresáta, osoby, ktoré dovŕšili 15.rok života a bývajú s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte, jeden z rodičov maloletého adresáta, alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta, opatrovník adresáta, ak bol adresát pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená, a osoby oprávnené konať v mene organizácie, ktoré svoje oprávnenie na požiadanie doložia), má právo odoprieť prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní. Na zásielku uvedie poznámku „Neprijímam“, ktorú doplní svojim podpisom. Ak je dôvodom odopretia prijatia poškodenie zásielky, uvedie poznámku „Neprijímam pre poškodenie“.

VIII. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru.
Spotrebiteľ má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať a odovzdať predajcovi nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného listu, návodu na používanie a pod., a to všetko v uvedenej lehote (Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561. Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť.” Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadné skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je povinný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky na telefóne číslo: 0907 721309
Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu je registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje ( meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky ( zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného plnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám, ani nebudú využité na reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spotrebiteľ uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

X. Kontakt
Adresa:
Ing. Imrich Galgóczi – G.I. & Ann
Kostolná 1027
SK – 94634 Bátorove Kosihy
Tel.: 0907 721309
E-mail: geoffrey22paleo@azet.sk alebo geoffrey22paleo@gmail.com
URL: www.paleolit.sk
IČO: 34 693 092
DIČ: SK1020363663
Banka: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 15963387/6500
Prevádzková doba: Pondelok – Sobota, v čase medzi 8 – 21 hod.

Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť