O čom propaganda očkovania HPV mlčí


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi Gábor

76% rodičov dievčat siedmeho ročníka základnej školy, žiadali zaočkovať svoje deti proti vírusu HPV. Znamená to viac desať tisíc očkovaní. Existuje zopár faktov, vo svetle ktorých možno by pokleslo toto nadšenie.

1, Začnime tam, že očkovanie proti HPV (HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus) nesprávne tak propagujú, že je to „prevencia proti rakovine kŕčka maternice“. Toto tvrdenie je viacnásobné zavádzanie. Jednak očkovania, v dobrom prípade, znamenajú ochranu proti tým vírusom, proti ktorým bola vakcína vyvinutá, ale nechránia proti iným, podobne nebezpečným HPV vírusom ( viď. nižšie!)

Infekcia vírusom HPV nie je totožná s rakovinou kŕčka maternice. Zdravý organizmus prekoná infekciu za dva roky, a len v prípade veľmi slabého organizmu, sa po viacerých rokoch, vyvinie rakovina kŕčka maternice. Ale aj tento karcinóm, ešte v značne skorom štádiu, preventívne prehliadky veľmi ľahko vedia odhaliť.

2, Propagujúca mašinéria nerozpráva o tom, že v rokoch medzi 1. marcom 2001 a 31. decembrom 2015, hlásili pre VAERS, 239 smrteľných prípadov spôsobené vakcínou HPV (Vaccine Adverse Event Reporting System, t.j. systém na registráciu vedľajších účinkov dôsledkom vakcín) (NVIC, 2016). Je známe, že tento systém je dobrovoľný, a podľa odhadov, hlásia len 5-10% skutočných prípadov.

V súvislosti s komplikáciami dôsledkom vakcíny HPV, zo systému VAERS sa dajú vydolovať aj ďalšie údaje:

Popis vedľajšieho účinku Celkom
Abnormálne bunky krčka maternice z výteru 617
Chorobná zmena kŕčka maternice 272
Karcinóm kŕčka maternice 108
Životu nebezpečný vedľajší účinok 742
Nutná akútna starostlivosť 13.535
Bola nutná nevyhnutná hospitalizácia 4.230
Nutná dlhodobá hospitalizácia 290
Ťažké vedľajšie účinky 5.814
Nezotavil sa 8.451
Stal sa invalidom 1.480
Zomrel 268
Vedľajšie účinky celkom: 45.483

 

Ešte pred tým, ako by niekto začal nervovať nad tým, že „ tak teraz 239 alebo 268“, v systéme VAERS sa hľadá dosť ťažko. Dohodnime sa na čísle 239! Potom už ani nie je problém?

Okrem smrteľných prípadov, zdravotné postihnutia (1480 prípadov) alebo ochorenia na celý život (napr. neurologické alebo autoimúnne ochorenie (8451 prípadov) taktiež nepotešujú¬¬ srdce.

Smrteľné prípady rapídne stúpajú, lebo v odbornom Časopise Združenia Amerických Lekárov (skratka JAMA) v roku 2009 zverejnili správu o tom, že po očkovaní vakcínou proti 4 HPV vírusu, po uplynutí 30-tich mesiacov, zomrelo 32 žien, a bolo 740 prípadov s ťažkými vedľajšími následkami (Slade a spol.,2009). Samozrejme, že pri každom smrteľnom prípade sa dá dokazovať, že ide len a náhodnú zhodu, smrteľný prípad nie je dôsledkom očkovania, a pod. Dotyční, propagujúci vakcíny, majú k dispozícii nespočetné množstvo publikácií, v ktorých odborníci dokazujú, že HPV očkovania sú na svete najbezpečnejšie očkovania. Nech majú pravdu! Čo ak sa mýlia? Ak pričinením NVIC niekto číta podrobný lekársky popis 239 smrteľných prípadov vydolované od VAERS-u ( viď. zadané web-stránky), nezdá sa, ako keby išlo o „anekdoty“, t.j. krátke a vtipné prípady, zakončené humoristickou alebo satirickou pointou, alebo ako keby smrteľné prípady nemohli mať nič spoločné s očkovaniami.

Obhajcovia vakcín zvykli spomínať aj to, že na koľko miliónov vakcín pripadá jedna komplikácia. Otázka je taká, že nakoľko utešuje rodiča, ktorý práve stratil svoje dieťa k vôli takému očkovaniu, ktorej osoh je viac než pochybný. Ak totiž po naočkovaní je potrebná naďalej kontrola kŕčka maternice, potom táto kontrola by takisto splnila ochrannú funkciu, tak ako tomu bolo doteraz.

Prečo píšem, že skríning môže byť aj naďalej potrebný? Má to viacero príčin. Jednak, nevieme, že dokedy má ochranný vplyv očkovanie. Žiadne očkovanie neochraňuje doživotne! Na strane druhej, existuje nespočetne veľa vírusov HPV, proti ktorým nechráni očkovanie (viď. nižšie). Nakoniec: aj naočkovaní sa môžu nainfikovať vírusom HPV, lebo ak v čase očkovania už boli nosičmi tohto vírusu, očkovanie už nemá žiadny účinok (ba čo viac, rastie riziko rakoviny), okrem toho, žiadna vakcína na svete nevie zabezpečiť 100%-nú ochranu – ukazujú to nedávno vypuknuté epidémie, ktoré sa vytvorili v okruhu tých, ktorých naočkovali (mumps, čierny kašeľ).

Naočkovaní ľudia majú vyššiu šancu na rakovinu kŕčka maternice?
Fangjian Guo a jeho spolupracovníci prešetrili naočkované a nenaočkované dievčatá, po uplynutí 12 rokov od očkovania, za cieľom zistiť prípadný rozdiel v infikovanosti (Gou a spol.,2015).

Štúdia priniesla veľmi zaujímavý výsledok. Medzi naočkovanými a nenaočkovanými ženami v rovnakom pomere našli nebezpečné vírusy HPV patriace do skupiny typu 16 a 18 ( proti ktorému by očkovanie malo chrániť).

Keď zobrali do úvahy aj počet sexuálnych vzťahov, rozdiel bol už významný v prospech naočkovaných, lenže to vôbec nič nemení na fakte, že napriek naočkovaniu, prekvapivo veľa naočkovaných žien sa nainfikuje takým vírusom, voči ktorým boli teoreticky chránené. (To prekvapí len toho, kto verí v 100%-nej ochrane.)

Druhým prekvapivým výsledkom bolo, že naočkované aj nenaočkované ženy boli v rovnakej miere nainfikované aj menej nebezpečným vírusom, obsiahnuté vo vakcíne.

Z týchto dvoch výsledkov vyplýva, že ak je niekto obozretná v sexuálnych vzťahoch, tá žena -nech je už naočkovaná alebo nenaočkovaná – má rovnaké riziko sa infikovať vírusmi, proti ktorým by mala vakcína chrániť.

Ale! Existuje rad vysoko rizikových vírusov HPV, voči ktorým vakcíny nechránia. (viď. graf nižšie). Zo štúdia vysvitlo, že očkované ženy, oproti nenaočkovaným ženám, sa nainfikovali o 30% vyššou pravdepodobnosťou takými vysoko rizikovými vírusmi HPV, proti ktorým očkovanie nechráni.
HPV graf

To znamená, že očkovanie neznižuje, ale zvyšuje riziko infekcie, a v konečnom dôsledku rakovinu kŕčka maternice. Aj autori štúdia sú názoru, že aj naočkované ženy majú naďalej chodiť na preventívne prehliadky kŕčka maternice.
V druhom štúdiu, Yvonne Deleré a spolupracovníci, porovnali v Nemecku očkované a neočkované ženy (Deleré a spol.,2014). Naočkované ženy boli infikované v 14%-nom pomere s vírusom typu-16, alebo typu-18 (proti ktorému očkovanie teoreticky chráni), z pomedzi nenaočkovaných boli infikovaní týmito vírusmi v 22.5%-tách. Zo štatistického hľadiska, tento rozdiel bol medzi dievčatami podstatný len v rokoch 20-21, čo môže znamenať aj to, že sila očkovania časom klesá, a môže znamenať aj to, že časom narastajúci počet sexuálnych partnerov rokmi stiera rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými. Zvlášť zaujímavým faktom štúdia je, že vylúčili zo štúdia tie, ktoré mali po naočkovaní prvý sexuálny styk, a z pomedzi nich, 9% boli infikované vírusom typu-16, a typu-18. (Táto štúdia u naočkovaných žien, nezisťovala mieru infekcie ostanými vysoko rizikovými vírusmi, alebo nezverejnili takýto údaj. Vzhľadom k tomu, že medzi nenaočkovanými sledovali mieru infekcie ostatnými vírusmi, je pravdepodobnejšie, že aj v tomto prieskume sledovali mieru infekcie naočkovaných žien ostanými vírusmi, len dostali podobný výsledok ako v predchádzajúcej štúdii, a nepovažovali to za „slušné“ zverejniť.)

No dobre, tak ale prečo je dobré sa nechať naočkovať? Aj po očkovaní trvá nebezpečenstvo infekcie aj na tie vírusy, proti ktorým bolo očkovanie, dokonca rastie možnosť infekcie ostatnými, vysoko rizikovými vírusmi.

Vo svetle týchto faktov, je miestne si zase položiť otázku: oplatí sa pre nič, risknúť vedľajšie účinky?
Ani vírusy nie sú hlúpi. Ako sa zvyšuje imunita voči určitým vírusom, vírusy v zázemí sa stanú virulentnými, a predstavujúce vysoké riziko (Fischer a spol.,2016; Mesher a spol.,2016).

Navyše logika evolúcie vírusov je taká, že ak voči nejakému vírusu bude veľa ľudí imúnnym, rastie riziko toho, že vírus zmutuje tak, že proti nemu očkovanie už nebude predstavovať ochranu, a je nevyspytateľné, či sa vyvinie oveľa nebezpečnejší vírus?

Pokračuje utajovanie vedľajších účinkov
9.-ho januára 2016 vedecký svet sa mohol dozvedieť správu o tom, že šéfredaktor časopisu Vaccine (Vakcíny), stiahol zverejnené štúdiu už v januári 20116, ktorá bola vydaná v decembri 2015, týkajúca sa vakcíny Gardasil, lebo mal pochybnosti o vedeckosti štúdia. Štúdiu zapisovalo deväť vedcov, medzi inými aj svetoznámi Yehuda Shoenfeld, ktorému sa pripisujú k vakcínam používané, presnejšie povedané v nich obsiahnutému hliníkovému adjuvantu prináležiace rôzne skupiny autoimúnnych chorôb, t.j. vedecký popis ASIA syndrómu (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants). Toto isté štúdiu, ešte pred odmietnutím Vaccine, odmietol zverejniť aj iný odborný časopis potom, ako 9 mesiacov rozmýšľali nad jej zverejnením.)

Ako autori píšu, v štúdiách pri zisťovaní bezpečnosti vakcín, vakcínový priemysel aplikuje ten trik, že pre placebo skupinu podávajú tú hliníkovú zlúčeninu (namiesto čistej vody), ktorú používajú vo vakcíne (slúži na zvyšovanie efektu imunity). Takto, ako placebo, tak aj naočkovaná skupina, dostanú tú istú hliníkovú zlúčeninu, potom je zrejmé, že nebude rozdiel vo vedľajších účinkoch medzi dvoma skupinami (Inbar a spol., 2016). Ďalším sťažujúcim faktorom je skutočnosť, že autoimúnne choroby ktoré sa pripisujú na vrub hliníka, sa prejavujú oveľa neskôr, nie počas štúdia, ktorá trvá zopár týždňov. Autori, len na základe publikovaných prípadových štúdií, pozbierali 152 autoimúnnych chorôb, týkajúce sa mozgu. Je to samozrejme len vrchol ľadovca, veď napr. vo Francúzsku, aj výsledky štúdia očkovania vakcín proti Hepatitíde B naznačujú, že neurologická automimúnna choroba sa prejaví až po uplynutí niekoľkých rokov po očkovaní (napr.Szendi G.,2015: Vakcína proti hepatitíde B zahŕňa významné riziko sklerózy multiplex ;  alebo originál článku: http://link.springer.com/article/10.1007/s12026-014-8574-4  )

Aby s placebom vedeli porovnať vplyv hliníkovej zlúčeniny, ako aj vplyv Gardasilu fortifikovaný (obohatený za cieľom zvýšenia efektivity) zlúčeninou hliníka, naočkovali myši len so zlúčeninou hliníka a čistou vodou.

Podľa ich výsledkov, používaná hliníková zlúčenina, ako aj posilňovač efektu, sama o sebe, ako aj pridaním do vakcíny Gardasil, vyvolala v nervovom systéme zápalové a autoimúnne procesy. Totiž, hliník- oproti oficiálnym vyhláseniam – nevyprázdňuje sa rýchlo, ale sa nahromaďuje v mozgu. V tomto pohľade, je mimoriadne nebezpečné brať množstvo vakcín, ako aj kumulácia množstva hliníka dôsledkom tri krát podávanej HPV vakcíny môže byť nebezpečná ( o vplyve hliníkového adjuvantu môžete čítať tu: http://www.paleolit.sk/?s=hlin%C3%ADkov%C3%BD+adjuvant ).

Kto, a prečo stiahol zverejnenú štúdiu? Šéfredaktor Dr. Gregory Poland, ktorý je platenou osobou farmaceutickej firmy Merck, a ktorý riadil štyri štúdiá (medzi ktorými je aj štúdium, ktorou potvrdili účinnosť vakcín HPV), z poverenia farmafirmy Merck. To zároveň poukazuje na podivný konflikt záujmov, že šéfredaktor odborného časopisu Vaccine, je taký človek, ktorého spája silný finančný záujem obhajoby bezpečnosti a zdôvodnenia vakcín. Čo sa asi nepáčilo bdelému šéfredaktorovi, čo si nevšimli ani profesionálny lektori vedeckých článkov?

Ešte by som spomenul tú aféru, ktorá vypukla nedávno. Vedec, Gr. Lee, odvolávajúc sa na slobodu šírenia informácií, získal sériu e-mailov, z ktorých vybral tie, na základe ktorých odhalil tajný dohovor o súhre medzi členmi GACVS (medzinárodný poradný zbor bezpečnosti očkovaní) , ktorí utajili jeden vážny vedľajší vplyv vakcíny HPV pred členmi odbornej komisie z Japonska, menovite, že generujú zvýšené zápalové procesy. ( To je to, čo napríklad latentné autoimúnne choroby môže zmeniť na transparetné). Do dnešného dňa používajú toto hlásenie GACVS k tomu, aby upokojili obyvateľstvo a ľudí s rozhodovacími právomocami. Existujú teórie o sprisahaní a skutočné sprisahania. Viac sa môžete dočítať na stránke: Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV? … viď nižšie!

 

sanex vax
Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV?

Norma Erickson

http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/

Čerstvé správy: 14.-ho januára 2016, Dr. Haung Lee Sin, poslal otvorený žalobný list Dr. Margaret Chann, generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorom obviňuje manipuláciou údajov, respektíve obvinil členov GACVS, CDC, Ministerstva Zdravotníctva a Ministerstvo Práce Japonska a ďalšie osoby, že zamlčali vedecké fakty v záujme toho, aby udržali ilúziu bezpečnosti očkovania vakcín HPV, pred prípadnými protichodnými dôkazmi.

Podľa Dr. Lee, na základe žiadosti slobodného šírenia informácií, nedávno zverejnené série e-mailov zaslané z Nového Zélandu, odhalil dôkazy, podľa ktorých Dr. Pless, predseda Medzinárodného poradného zboru bezpečnosti očkovaní (GACVS), Dr. Nabae Koji – minister zdravotníctva Japonska, Dr. Melinda Wharton – od CDC, Dr. Helen Petousis – z Univerzity Auckland v Novom Zélande, a iné osoby (vrátane niektorých úradníkov WHO) pravdepodobne zámerne vyvíjali aktivitu za cieľom sprisahania, za účelom zaviesť do omylu členov poroty Japonských expertov, ktorí skúmali bezpečnosť vírusu HPV, pred, počas a po verejnom zasadnutí v Tokiu 26. februára 2014.

Zo žalobného listu vyplýva, že zverejnené e-maily jednoznačne dokazujú, že expertom Japonského vládneho výboru, úradníci WHO, zodpovední za hlásenie o bezpečnosti vakcíny HPV a spomínaní vládny zamestnanci, už v roku 2014, pred verejným zasadnutím v Tokiu, získali informácie od svojich vedcov o vedeckom dôkaze, že – v porovnaní s inými očkovaniami – očkovanie proti vírusu HPV, zvyšuje produkciu cytokinov, vrátane faktora nádorovej nekrózy (TNF), predovšetkým v mieste pichnutej injekcie. Napriek tomu sa rozhodli tak, že zamlčia túto informáciu.
Samozrejme tento vedecký údaj, ktorý bol známy pre všetkých členov skupiny, nefiguruje ani vo vyhlásení GACVS zo dňa 12.-ho marca 2014, týkajúci sa bezpečnosti očkovania vakcín HPV. Bohužiaľ, toto vyhlásenie do dnešného dňa, celosvetovo používajú na ubezpečenie úradníkov, s rozhodovacími právomocami a zdravotných spotrebiteľov, že nie je prečo sa obávať, je reč o bezpečnosti očkovania proti HPV.

Dr. Lee uzatvára svoj žalobný list tým, že existuje a je známy aspoň jeden taký mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo sa vyskytujú častejšie závažné vedľajšie účinky u očkovaných jedincov s vakcínou HPV, ako v prípade iných očkovaní, a že v okruhu jedincov na ne náchylní, jeho dôsledkom prečo zomierajú tak nečakane a rýchlo. Tak sa zdá, že aj to je súčasťou množiny informácií, ktoré podľa „odborníkov“ bolo nutné zatajiť.

Podľa tvrdenia Dr. Lee-ho:
„ Treba zobrať na zodpovednosť za svoje činy všetky tie osoby, ktorých meno figuruje v mojom žalobnom liste, a každého iného, kto slepo odmietne platné bezpečnostné obavy, aby naďalej mohol popularizoval očkovania HPV. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, pokiaľ niekto zámerne ignoruje vedecké dôkazy. Nie je ospravedlnenie na to, ak na úkor záujmov verejného zdravia, globálne zavádzajú ľudí pôsobiaci v pozícii rozhodovania o očkovaní. Nie je ospravedlnenie na tak závažné narušenie verejnej dôvery. „

Poznámka: List Dr. Lee, môžete prečítať tu: http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf

Príslušenstvá listu:
• Úloha GACVS:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_TORs_rev.1-1-Copy.pdf
• Zverejnené vyhlásenie GACVS, zo dňa 12. Marca 2014, podľa ktorého očkovanie HPV ja naďalej bezpečné:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014-Copy.pdf
• Séria e-mailov v chronologickom poradí, medzi WHO a GAVSC, v čase od 18.Febr.2014 do 27. Febr.2014.
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/WHO-GACVS-emails.pdf
• Pôvodné FOIA – prílohy z Nového Zélandu – na požiadanie sú k dispozícii.

Poznámka: Hore uvedený list je doposiaľ preložený do španielčiny, japončiny, taliančiny, nemčiny, češtiny, chorvátčiny, maďarčiny. A teraz aj do slovenčiny.
Nenašiel som hore uvedený list v slovenskom preklade. Ak niekto má informácie o tom, že už existuje preklad a korekcia hore uvedeného listu odbornými pracovníkmi, dajte prosím vedieť. Ďakujem.

Preložil: Ing. Imrich Galgóczi

Kontakty na preklady listu v iných jazykoch: http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


šesť × 6 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť