Nedostatok soli spôsobuje depresiu a inzulínovú rezistenciu

Zdroj: Gábor Szendi

Prevzatie článku bez povolenia, je hrubé porušenie autorských práv!

Viac ako desaťročné nútenie verejného zdravotníctva znížiť konzumáciu soli, zvýšilo nielen srdcové úmrtia (viď.na konci odporúčanie!), ale vystupňovala aj riziká depresie a cukrovky ľudí. Dnes je už jasné, že strava chudobná na obsah soli je vyložene škodlivá.

Podľa klinických a pozorovaní, ako u človeka, tak aj u zvierat, trvalý stav nedostatku soli, vyvolá podobný stav ako depresia tj. zhoršuje sa nálada , znižuje sa odmenou riadené správanie. Je diskutabilné, či zvýšená spotreba soli, slúži aj na kompenzáciu vzniku negatívnej nálady, ktorá vyplýva z rôznych iných dôvodov?
Už v tridsiatich rokoch písali o tom, že u ľudí pracujúcich v trvalom teple strácajú veľa soli , a prejavujú sa u nich rovnaké príznaky ako pri depresii, t.j. malátnosť, bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, zlý spánok (McEwen.1935).
Vo vyšetrení (McCance, 1936), kde cieľom bolo odňatie soli, spozorovali nechuť do jedla, letargiu, problémy so sústredením, mimoriadna únava a vyčerpanie. Pritom krvný tlak a pulzová frekvencia srdca sa nezmenili a neprejavili sa ani kŕče, čo znamená, že prvým prejavom nedostatku soli je prejav príznakov podobného charakteru ako u depresii.

Príznaky syndrómu chronickej únavy sú podobné. Pri syndróme chronickej únavy je častý pokles krvného tlaku , keď rýchlo zaujmeme vzpriamený postoj, čo môže spôsobiť stav blízky straty vedomia (mdloba). Preto v jednom z vyšetrení, tento dysregulačný proces krvného tlaku, chceli regulovať zvýšenou konzumáciou kuchynskej soli. Z 21 chorých trpiacich na symptóm chronickej únavy, sa u 16-tich z nich nielenže sa znížili príhody z dysregulácie krvného tlaku, ale po rýchlom zaujatí vzpriameného postoja sa u nich zlepšila aj nálada .Ako neskôr vysvitlo, predtým 61% chorých v nádeji zdravšieho životného štýlu, obmedzovali konzumáciu soli. Podľa záverov štúdia, syndróm chronickej únavy u niektorých spôsobil nedostatok soli, alebo zhoršenie ich stavu . Iné vyšetrenie, v ktorom fludrokortizón – ako látka na zvýšené zadržanie sodíka, sa ukázala taktiež účinná, pri znížení symptónov chronickej únavy (Peterson a spol., 1998).
(Vlastná poznámka: Fludrokortizón (Florinef®) je syntetický mineralokortikoid, Mineralokortikoidy kontrolujú hladinu elektrolytov a vody najmä podporovaním zadržiavania sodíka v obličkách).

V mnohých pokusoch na potkanoch vyvolali nedostatok soli úmyselnou depriváciou alebo zvýšeným vylučovaním soli, a zakaždým zistili, že u zvierat sa znížila náklonnosť k takým hodnotám akou bola odmeňovacia činnosť( sladká voda, rat race – veverička v uzavretom valci ( Morris a spol., 2008), t.j. objavili sa typické príznaky depresie, ako neradosť a demotiváciu .
Stojí na zamyslenie aj humánna súvislosť, pretože zvýšené vylučovanie soli u potkanov dosiahli diuretikami (lieky podporujúce vylučovanie moču), jeho použitie u človeka je bežnou praxou.

Aldosterón a depresia

Vyvinutý nástup depresívneho stavu, dôsledkom odňatia alebo nedostatkom soli, je prekvapujúci. Keď sa zníži konzumácia soli, nadoblička zvýši produkciu aldosterónu hormónu, ktorá zvyšuje zadržanie moču v obličkách. Nedostatok soli (Hyponatriémia) je spojená s vysokou hladinou aldosterónu. Čo je prekvapujúce, pri vážnej depresii je taktiež vysoká hladina aldosterónu, ďalej, aj s depresiou mnoho krát spojené srdcové zlyhanie, je zvýšená hladina aldosterónu, a u chorých na srdce spozorovali zvýšené nároky na soľ.
Čiže, vysoká hladina aldosterónu, čo napr. môže spôsobiť aj nedostatok soli, spôsobuje príznaky podobné depresii, a je typický pri každej chorobe, pri ktorej je hladina aldosterónu z takého či onakého dôvodu až taká vysoká. Napr. pri chorobe Conn, pri ktorom je mimoriadne vysoká hladina aldosterónu, je depresia častý symptómom .
Depresívne pôsobenie aldosterónu dokazuje ešte aj to, že lieky ACE na zníženie aldosterónu ( lieky na zníženie krvného tlaku – Vlastná poznámka) zlepšujú náladu. Z doterajšieho je logické, že v depresii sa zvyšuje dopyt na soľ, a zvýšená spotreba soli cez zníženú hladinu aldosterónu, môže zlepšiť depresiu.

Aldosterón je súčasť odozvy stresu
Johnson a Groppo (2006) v štúdiu poukázali na to, že na odozvu organizmu na stres, kladú príliš veľký dôraz na funkciu osy hypotalamus -hypofýza -nadoblička (HHMT), jednoducho preto, lebo HHMT je dávnejšie známy. Keď sa rozprávame o stresových hormónoch, v prvom rade myslíme na CRH, ACTH a kortizol. (Podstatou funkcie osy hypotalamus-hypofýza -nadoblička je, že hypotalamusom vyrobený CRH stimuluje hypofýzu k vylučovaniu ACTH, ktorá podporuje nadobličku k produkcii kortizolu. Toto nazývame rovnicou stresu). V depresii a v depresívnych stavoch, sa považuje najmä vysoká hladina CRH a kortizolu za smerodajnú -orientačnú.

V skutočnosti zvýšenie úrovne hladiny aldosterónu ja taktiež súčasťou reakcie na stres.
Totiž ACTH ( Stimuluje tvorbu hormónov nadobličky, viac viď TUVlastná poznámka) v prípade stresu, stimuluje tvorbu nie len kortizolu ale aj aldosterónu. Vyšetrenia ukazujú, že v depresii je 3x pravdepodobnejšia vyššia hladina aldosterónu. Systém renin-angiotenzin-aldosterón za posledné roky upútala na seba pozornosť preto, lebo blokovanie systému renin-angiotenzin-aldosterón ( aplikáciou liekov na zníženie krvného tlaku, napr. liek ACE), zmierňuje depresiu. Tento účinok potvrdili ako humánne, tak aj zvieracie vyšetrenia.

Moderná teória depresie

Moderná teória depresie teda z jednej strany je teóriou zápalu, ako píšu Johnson a Grippo (2006), a na druhej strane je to vysoká hladina aldosterónu, ktorá dôsledkom stresu vyvoláva aktiváciu systému renin-angiotenzin-aldosterón . Fyzický a mentálny stres v každom prípade stupňuje zápal.
( V knihe Nešťastie a evolúcia, som zhrnul hypotézu .depresívneho zápalu a jeho každodenné dôsledky, v ktorom som aj na to poukázal, ako sa dá odvrátiť zvýšené riziko depresie, prameniace zo západného životného štýlu).

Nedostatok soli a úzkosť

Podľa pokusov na potkanoch, nedostatok soli zvyšuje úzkosť zvierat. Leshem (2011) opierajúc sa na výskumy tvrdí, že soľ má úzkosť znižujúci efekt, a jeho nedostatok vyvoláva úzkosť. Künzel (2012) vo svojej rekapitulácií citujúc viacero humánnych vyšetrení tvrdí, že vysoká hladina aldosterónu spôsobuje depresiu aj úzkosť.
Z vyššie uvedeného zhrnutia možno konštatovať, že dôsledok odporúčania verejného zdravotníctva znížiť konzumáciu soli, je zvýšené riziko depresie a úzkosti. Ale negatívne dôsledky mylného odporúčania sa týmto nevyčerpali.

Nedostatok soli a inzulínová rezistencia
Je dobre známe, že u ľudí s vysokým krvným tlakom je zvýšená aj inzulínová rezistencia (Passa 1992). Vyšetrenia dokazujú , že keď sa znižuje konzumácia soli a zvyšuje sa aktivita osy renin-angiotenzin-aldosterón, vtedy sa zvyšuje inzulínová rezistencia. Townsend a spol. (2007) vyšetrovali to, že ako pôsobí na inzulínovú rezistenciu dnes odporúčaná denná spotreba soli (5 g). Podľa našich výsledkov, dnešné odporúčanie zvýšili o 20% inzulínovú rezistenciu oproti väčšej spotrebe soli. Garg a spol. (2011) potvrdili túto spojitosť: v ich vyšetreniach nízky príjem soli (odporúčanie verejného zdravotníctva) spôsobuje inzulínovú rezinstenciu. Vo vyšetrení, úroveň sodíka v krvi, pri nízkej aj vysokej spotrebe soli, bola na vlas rovnaká (140 mmol/l), ale u ľudí s vysokou spotrebou soli, bolo vylučovanie tridsať krát vyššie. Z toho vyplýva, že v prípade s nízkou spotrebou soli, organizmus vyvíja veľké úsilie na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ( napr. štvornásobne sa zvýši hladina úrovne aldosterónu ), ktorá vyvoláva ďalšie dôsledky s dlhodobými, mimoriadne škodlivými následkami. Ako Garg a spol. v závere poznamenali, že verejné zdravotníctvo, pri kalkulácii pozitívnych účinkov na verejné zdravie, koncentrovali iba na vraj znižujúce účinky krvného tlaku, neberúc do pozornosti napr. dôsledok zvýšenej inzulínovej rezistencie, vývin srdcovo-cievnych chorôb, zvýšené riziku vzniku cukrovky 2.-ho typu, a pod.

Keď si položíme otázku, prečo spôsobuje znížená spotreba soli inzulínovú rezistenciu, zase sa dopracujeme k aldosterónu. Okrem iného vysoká hladina aldosterónu je zodpovedná za inzulínovú rezistenciu (Lastra-Lastra a spol., 2009).
Po tomto je úplne absurdné ( ale čo nie je vo verejno-zdravotníckych odporúčaniach?), že cukrovkárom vrelo odporúčajú znížiť spotrebu soli, hovoriac, že „ predíďme vysokému krvnému tlaku!“.

Naozaj je škodlivá konzumácia soli?

Z doposiaľ uvedeného môžeme vyvodiť obvyklý záver: keď verejné zdravotníctvo odporúča, je to také, ako keď slon vstúpi do obchodu s porcelánom. V 19. storočí, konzervačný účinok soli bol široko používaný, dôsledkom čoho v Európe denná spotreba soli bola 18 gramov. Vo Švédsku, v tomto období, dôsledkom solených a údených rýb, bola denná spotreba 100 gramov (Morris a spol., 2008). Napriek tomu, srdcovocievne choroby v Európe boli veľmi zriedkavé choroby. Ako som v mojich viacerých knihách poukázal (viď. napr. Paleolitné stravovanie), zvýšený výskyt srdcovocievnych chorôb spôsobuje zvýšená spotreba uhľohydrátov, a nie soľ alebo cholesterol.
Vo výskume súvislosti vysokého krvného tlaku a soli, bolo mimoriadne veľa podvodov, a obvinenie soli sa stala ideologickým problémom (viď.v mojej knihe – Paleolitné stravovanie -, v časti Soľ). Nové analýzy, ktoré začínajú rozptyľovať hmlu, jednoznačne ukazujú to, že znížená spotreba soli zvyšuje srdcovú mortalitu a zvyšuje všetky riziká ostaných úmrtností (viď. články: Káva, soľ a fakty; a Mýtus soli.)

———————————————————————————————————————————————————————–
Tento krát prinášam niečo pod zub od prekladateľky tu zverejnených viacerých článkov, Elmiri Mezei. Je špecialistka a holistická poradkyňa v stravovaní, vyštudovala v Anglicku na Lawrence Plaskett Holistic Nutritional Medicine College (1998-2000). http://www.tenyek-tevhitek.hu/mezei-elmira-paleolit-etkezesi-tanacsado.htm

Šľachtické raňajky
http://elmirapaleokonyhaja.blogspot.sk/2013/06/fouri-reggeli.html

Mám rád výdatné raňajky a neviem milý čitateľ, že ako Ste na tom Vy, ale ja najradšej trénujem nalačno, a dole popísanú lahôdku som konzumoval po vjednohodinovom výdatnom tréninu, kedy aj tak všetko veľmi chutí, čo treba jesť a piť.
Tu je už sezóna cukety, sú to teda jedny výnimočné letné raňajky/obed či večera.

Príslušenstvá pre dve osoby:

6 vajec
1 stredne veľká cuketa
1 p.lyžica mandľovej múky
1 p.lyžica orechovej múky ( nie je to potrebné môže byť všetko mandľová múka)
3 veľké hríby, nakrájané
2-3 strúčiky nakrájaného cesnaku
1 malá kytka nakrájaného petržlenu
soľ, čierne korenie
tuk (kačací, bravčová masť, kokosový tuk-olej, atď., podľa chuti a možností)

Nastrúhanú cuketu pomiešame s dvoma vajíčkami a mandľovou múkou, prichutíme soľou, čiernym korením. Vytvorím z nej štyri pagáče a vypražíme ich v ľubovoľnom tuku do zlatista. Do panvice pridáme ešte trochu masti a vypražíme hríby pridaním cesnaku a na konci petržlen. Keď aj to je hotové, z ostatných vajec urobíme praženicu, a rozdelením na polovicu na tanieri servírujeme.
———————————————————————————————————————————————————————-

Literatúra k hlavnému článku:
• Dietz DM, Curtis KS, Contreras RJ. Taste, salience, and increased NaCl ingestion after repeated sodium depletions. Chem Senses 2006;31:33-41. (id: Morris et al, 2008)
• Garg R, Williams GH, Hurwitz S, Brown NJ, Hopkins PN, Adler GK. Low-salt diet increases insulin resistance in healthy subjects. Metabolism. 2011 Jul;60(7):965-8.
• Johnson AK, Grippo AJ. Sadness and broken hearts: neurohumoral mechanisms and co-morbidity of ischemic heart disease and psychological depression. J Physiol Pharmacol. 2006 Nov;57 Suppl 11:5-29.
• Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary hyperaldosteronism–possible pathways. Horm Metab Res. 2012 Mar;44(3):202-7.
• Künzel HE. Psychopathological symptoms in patients with primary hyperaldosteronism–possible pathways. Horm Metab Res. 2012 Mar;44(3):202-7.
• Lastra-Lastra G, Sowers JR, Restrepo-Erazo K, Manrique-Acevedo C,Lastra-González G. Role of aldosterone and angiotensin II in insulin resistance: an update. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Jul;71(1):1-6.
• Leshem M. Low dietary sodium is anxiogenic in rats. Physiol Behav. 2011 Jul 6;103(5):453-8.
• McCance RA. Experimental sodium chloride deficiency in man. Proc R Soc Lond B Biol Sci 1936;119:245-268. (id: Morris et al, 2008)
• McEwen OR. Salt loss as a common cause of ill-health in hot climates. Lancet 1935;225:1015. (id: Morris et al, 2008)
• Morris, M.J.; Na, E.S.; Johnson, A.K. Salt craving: The psychobiology of pathogenic sodium intake. Physiology & Behavior, 94 (5), p.709-721, Aug 2008, 2008; 94 (5): 709-721
• Passa P. Hyperinsulinemia, insulin resistance and essential hypertension. Horm Res. 1992;38(1-2):33-8.
• Peterson PK, Pheley A, Schroeppel J, Schenck C, Marshall P, Kind A, Haugland JM, Lambrecht LJ, Swan S, Goldsmith S. A preliminary placebo-controlled crossover trial of fludrocortisone for chronic fatigue syndrome. Arch Intern Med 1998;158:908-914. (id: Morris et al, 2008)
• Townsend RR, Kapoor S, McFadden CB. Salt intake and insulin sensitivity in healthy human volunteers. Clin Sci (Lond). 2007 Aug;113(3):141-8.

3 Pripomienky: Nedostatok soli spôsobuje depresiu a inzulínovú rezistenciu

 1. magda píše:

  Dobrý deň,
  su podla mna velmi zaujimave a pravdive, ale obávam sa ze este dlho to nebude odbornou verejnostou prijímané a podobne aj ludmi, kt. bolo dlhé roky vysvetlovane ze nemaju soliť…
  Este by ma zaujímal vás nazor na hellp sy u tehotných žien a mechanizmus jeho vzniku -teda neviem ci ste sa ním zaoberali

  • imro píše:

   Dobrý deň prajem,
   cieľom nie je písať pre “vyučených” odborníkov, tým skôr pre verejnosť, pre obyčajných smrteľníkov. Paradigmy sa búrajú vždy z dola,…
   Nezaoberal som sa s hell psy (psy), neviem sa k tomu vyjadriť.
   S pozdravom
   imro

 2. sofi píše:

  dobry deň.
  vynikajuci článok,ktorý potvrdil moju skusenosť. Par rokov mi skakal tlak a vyeralo to, že budem brať lieky. Doma som teda varila mierne solené jedlá,lebo vsak nesoliť. Pred mesiacom po atb sa mi premnožili kvasinky a tak som sa dala na bezsacharidovu dietu a začalo som viac soliť, skor presalať kvoli ich likvidacii. A čuduj sa svete, tlak mi neskáče, mam idealny. Sama tomu neverím, ale je to tak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 × = osemnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť