Dr.Mercola: 19 vyšetrení našlo spojitosť medzi GU potravinami a disfunkciou orgánov

 

 

Zdroj: Dr. Mercola: 19 Studies Link GMO Foods to Organ Disruption 27. apríla 2011.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/04/27/19-studies-link-gmo-foods-to-organ-disruption.aspx
Preklad: Szilvia Homoki
Pozn.: Genetically modified foods (GM foods, or biotech foods) – geneticky upravené/modifikované potraviny, ďalej len GU potraviny.

Dr. Mercola vo svojom článku upozorňuje na to, že GU potraviny sa stávajú pomaly už nezvratnými, čo znamená vážne nebezpečenstvo pre naše zdravie, ešte všeobecnejšie, aj na našu budúcnosť.

Pred nedávnom napísané štúdium poukazuje na to, že GU potraviny v organizme potkanov a myší spôsobuje ťažké lézie – chorobné zmeny. Vedci po súhrne výsledkov 19-tich vyšetrení spozorovali, že v prípade u zvierat, ktoré držali na GU potrave, sa okrem biochemických parametrov krvi a obličiek, podstatne zmenili aj hmotnostné parametre spomínaných orgánov.
Najväčšie zmeny spozorovali v prípade obličiek u samcov, ktoré predstavovali z celkového počtu zmien, 43,5%, nasledovala ju pečeň samičiek s 30% . V prípade takéhoto stravovania okrem spomenutých orgánov, zmeny môžu nastať v srdci, v slezine a v krvinkách.
IRT (Institute for Responsible Technology – Inštitút spoľahlivých technológií) má k tejto téme nasledovný názor:
„ V obchodnej sfére, z celkového množstva rozšírených GU potravín, tvoria v 83% tie GU kukurice a sója, ktoré používali pri pokusoch, napriek tomu ich v súčasnosti konzumuje viac miliónov ľudí. Hoci výsledky vyšetrení ukazujú na to, že to všetko môže mať vážne následky aj na ľudskú populáciu, autori v tomto prípade sa skôr zamerali na to, že GU potraviny, ktoré spôsobujú choroby, v akej miere sú na celom svete schopné nepozorovateľne sa prešmyknúť cez povrchné a nedostatočné testovacie bezpečnostné filtre.“

Navyše, biotechnologická spoločnosť Monsato, potrebuje už len jedno povolenie od FDA (Americký Potravinársky a Farmaceutský Úrad) k tomu, aby zaviedol na trh svoju najnovšiu odpornú GU sóju, schopnú vyrobiť mastnú kyselinu omegu-3. Súhlas úradu sa očakáva v tomto roku.

Monsato má záujem používať vo všetkých svojich výrobkoch olej z GU sóje – v pekárenských výrobkoch, v zmesi múky, kukuričných vločkách, syroch, mrazených mliečnych výrobkoch, cestovinách, omáčkach a zálievkach, ovocných šťavách, snack-och a cukrovinkách, konzervovaných polievkách a v mnohých iných potravinách.
Forbes magazín vydalo v tejto veci takéto vyhlásenie:

„ Firmu Monsato natoľko neznášajú ochrancovia prírody, že keď do Google prehliadača napíšeme meno tejto firmy, ktorá má sídlo v St. Louis, prvé heslové slovo bude *Monsato evil* ( hrozba Monsato), pretože v jednom výskume verejnej mienky bola vyhodnotená ako naj-zlomyselnejšia firma s celkovým udivujúcim počtom hlasov, až 51%”.

Okrem toho vedci implantovali ľudské gény do 300 dojníc v domienke, že týmto spôsobom budú produkovať viac mlieka a sú presvedčení o tom, že vlastnosti takéhoto mlieka budú totožné s vlastnosťami materského mlieka. Sú názoru, že v budúcnosti to bude alternatívnou potravou pre dojčatá.
Geneticky manipulované mlieko z hľadiska bezpečnosti však recenzenti pokladajú prinajmenšom za diskutabilnú, ako aj jej účinok na zdravie dojníc.

V článku od Telegraph sa môžete dočítať nasledovné:

“Vedci aplikovali klónovací postup u Holsteinových dojníc, keď implantovali ľudské gény do ich DNS ešte predtým, než implantovali do náhradných matiek dojníc geneticky upravené embriá. Tvrdia, že takto vedia vychovať kravy, ktoré budú schopné produkovať mlieko obsahujúce ľudskú bielkovinu lizozim”.

Počas jedného prieskumu na geneticky modifikovaných orgánoch – keď za základ zobrali experiment na 19 zvieratách – vysvitlo, že vyšetrenie krvi, moču a ďalších orgánov a telesných parametrov, v celk. objeme skoro do desať percent, GU rastliny vo veľmi podstatnej miere vplývali na ne, čo platí predovšetkým na pečeň a obličky.
Počas výskumu, zvieratá dostávali GU sóju a kukuricu, ktorá tvorí 80% z celkovej širokej palety rozšírených GU plodín, a sú prítomné takmer vo všetkých procesoch výroby potravín predávaných v Spojených štátoch.

Dnes je už zrejmé, že nebezpečenstvo, ktoré predstavujú geneticky modifikované-upravené plodiny, predstavujú už nielen teoretickú otázku, ale aj to, že tieto vynálezi sú licenčne chránené, ktorých podrobnosti upravujú aj vlastnícke vzťahy, je dovolené ich preskúmanie iba vo veľmi obmedzených okolnostiach.

Zriedka povoľujú ( alebo možno nikdy), aby okrem Ministerstva pôdohospodárstva USA ( USDA), niekto iný vyšetril bezpečnnosť týchto potravín, kde mimochodom ešte ani nevidia nutnosť zaviesť prísne a dlhodobé vyšetrenia, a kde sú zriedkavé aj vyšetrenia presahujúce 30 a až 90 dňové obdobia.

 

Vplyv GU potravín, ktoré konzumujeme my ľudia, vyšetrovali menej než 90 dní!

Zakladateľ ištitútu IRT (Institute for Responsible Technology – Inštitút spoľahlivých technológií ), Jeffrey Smith sa domnieva, že:

“Zo spomínaných vyšetrení, v čerstvo poblikovaných písomnosťiach, len dve trvali viac než 90 dní – ani jedno vyšetrenie sa nezakladalo na priemyselnej báze”.

Vedci museli vyžiadať pomoc súdov, aby sa mohli dostať k údajom o záveroch vyšetrení, ktoré trvali viac ako tri mesiace. Tieto vyšetrenia potom aj dokázali, že na pečeni a obličkách zvierat sa objavili chronické chorobné príznaky. Čo by sa stalo o pól roka alebo o päť rokov, zostáva tajomstvom naďalej, pretože vyšetrenia nevykonali.

Vedci zastávajú v tejto veci nasledovný názor:

“Tri mesiace neboli dostatočné na dokázanie toxického chronického pôsobenia, avšak v pečeni a obličkách spozorované zmeny, môžu patriť k chronickým chorobným príznakom. Všeobecne povedané, nezvykli povinne stanovený čas vyšetrovať vlpyv GU potravín, čo je samozrejme neprijateľné z pohľadu ochrany zdravia spotrebiteľov”.

Ďalej podľa vedcov, výskumi podrobných údajov vytvárajú dôvody k vážnym obavám, ale úrady, zodpovedné za predpisy-pravidlá, ich očividne ignorujú.

“V tomto vyšetrení, niektoré časti vyšetrenia upravujúce sporné ustanovenia, a jej interpretácia výkladu zo strany zodpovedných úradov, vo svelte signifikačných výsledkov ich štatistiky, vyvoláva otázky. Totižto z biologického hľadiska ich považujú za bezvýznamné.”

Je vyložene alarmujúce zamyslieť nad tým, že u zvierat, krmených GU kukuricou a sójou, sa po mesiaci v ich orgánoch objavili spozorovateľné zmeny, a čo by sa stalo v prípade človeka, ktorý konzumuje celý svoj život tú istú GU potravu.? Vedci otvorene zhrnuli to, čo nedokázali priznať úrady, ktoré sú zodpovedné za smernice a predpisy.

“ V záujme regulácie, na základe v súčasnosti realizovaných výskumov, je absolútne neprijateľné, aby 500 miliónov Európanov a mnoho ďalších viac milliardov spotrebiteľov vo svete, sa vystavili nebezpečenstvám vyplývajúcich z konzumácie GU potravín, škodcom odolným látkam nachádzajúcich sa v GU plodinách, z chovu zvierat kŕmených podobnými technológiami, keď takéto rozhodnutia sa zakladajú len na trojmesačnom sledovaní jedného cicavca ( v lepšom prípade), najmä v súčasnosti, keď máme čoraz viac dôvodov na obavy. Práve preto doporučujeme, aby trojmesačné výskumi, vedené na dospelých potkanoch, predĺžili na dva roky”.

 

Prečo by sme mali starostlivo zvážiť, či budeme konzumovať GU potravu

Mimoriadne presvedčivé dôkazy sú za tým, že konzumácia geneticky modifikovaných potravín pre ľudí prináša len problémi. Ako to Smith objasnil v jednom interviu, vedci spozorovali veľa chorôb súvisiacich s konzumáciou GU potravín, ale na výsledky testovacích skúšok však opakovateľne nereagovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako aj Americký Potravinársky a Farmaceutský Úrad (FDA).

Je nám známe iba jedno vyšetrenie na konzumáciu GU potravín vykonané na dobrovolne prihlásených ľuďoch. Genetickou úpravou sóje dosiahli to, že odolali abnormálnemu koncetrátu insekticídu Roundup , ktorým postriekali porast sóje. Gény implanotovali do sóje v záujme toho , aby rastlina bola schopná odolať silnému jedu, bez ktorého by nebola odolala.

U troch zo sedem prihlásených, našli spomínaný gén v ich črevnej flóre, a na prekvapenie vedcov, tieto zotrvali aj naďalej ešte dlho v ich telách aj po tom, keď už zanechali konzumáciu GU sóje.

Z horeuvedených výsledkov sa dajú odvodiť tieto vážne závery.

S genetickou manipuláciuo koketujúca a finačne ju podporujúca anglická vláda sa rozhodla tak, že nevykoná ďalšie výskumy v záujme zistenia, či geneticky upravená kukurica- ktorá je schopná syntetizovať insekticídy s menom BT toxin – je schopná preniknúť do ľudského organizmu, kde v črevnej flóre bude naďalej produkovať spomínaný insekticídy.
Je naliehavou potrabou vykonať vyšetrenia, a to čím skôr, pretože k dnešnému dňu, je z celkového počtu pestovanej kukurice až 85% geneticky upravená: buď sama rastlina syntetizuje toxín, alebo ju geneticky upravujú zdôvodu , aby bola schopná odolať silným postrekovým insekticídom. V súčasnosti pestovaná sója, je v 91-93%-tách geneticky upravená, aby bola schopná prežiť obrovské množstvo postrekové koncentrátov.

To všetko znamená, že – v hocijakom prevedení – takmer VŠETKO nami kúpené potraviny z kukurice alobo zo sóje, obsahuje geneticky upravené látky, ak len Ministerstvo pôdohospodárstva ich neprekvalifikuje za biopotravinu.

V uvedenom interwiu Smith rozpráva o jednom z vyšetrení v Taliansku, v ktorom testovali a kŕmili myši s geneticky upravenou kukuricou na jeden z toxínov typu BT. Objavli sa pri nich choroby a príznačné symptómy – ako výsledok pôsobenia toxínu, ktoré spracovali do nasledovnej tabuľky:


Okrem toho Smith spozoroval aspoň 65 rôznych faktorov spôsobujúcich vážne zdravotné riziká, dôsledkom geneticky upravených potravín, medzi inými:

• U potomkov potkanov kŕmené geneticky upravenou potravou, bola úmrtnosť päť-násobná, nižšia pôrodná váha, a poklesla schopnosť sa rozmnožovať,
• U samcov, kŕmené geneticky upravenou potravou, sa poškodili mladé bunky spermií
• U myší, konzumujúcich GU sóju, sa zmenila funkcia činnosti DNS,
• Mnoho chovateľov podalo správu o tom, že u ošípaných a hovädzieho dobytka, kŕmených GU kukuricou, sa objavila neplodnosť, a poklesla schopnosť zvierat rozmnožovať sa,
• S touto témou sa zaoberajúci vedci v Indii hlásili, že u býkov, kŕmených GU semenami bavlníka, sa objavili nasledovné príznaky: zvýšila sa neplodnosť a potraty, predčasné pôrody a početne mnohých iných závažných ochorení

 

Dajme si pozor na nové geneticky upravené produkty a na omega-3 zo sójového oleja

Geneticky upravené potraviny už zaplavili naše špajzy – čoraz viac sa dostávajú na trh, napriek tomu o tom nič nevieme, pretože na geneticky upravených produktoch výrobcovia nevyznačia, že sú upravené.

Najnovšia kreácia obra genetických úprav – Monsantoa je geneticky upravená sója, schopná produkovať mastnú kyselinu omegu-3. V skutočnosti mastná kyselina omega-3 je zdravotne nezávadná a doporučená, ale pravde podobne o mastnej kyseliny z GU sóje to nemôžeme povedať. Tu nie je reč iba o tom, že zdravá výživa musí obsahovať mastnú kyselinu omegu-3 živo-čížneho pôvodu, ale aj o tom, že samotný sójový olej je nezdravý, najmä v prípade, keď ju upravili geneticky tak, aby obsahovala omega-3. V prípade GU sóje, pozorovania hovoria o zvýšenej alergii, respektíve u nasledovnej generácii je zvýšenie pomeru neplodnosti. Okrem toho sa jedná o rastlinnú, viacnásobne nenasýtenú mastnú kyselinu (unsaturated fatty acids ), z ktorého by sme mali konzumovať menej, ak chceme zdravo žiť.  http://en.wikipedia.org/wiki/Unsaturated_fat

Žiaľ, ako to aj Forbes uvádza, „ firma Monsato bude dávať žiaľ do všetkého SDA sójový olej, do pekárenských výrobkov a zmesí z múky, kornflaksov a musli, syrov, do výrobkov nahrádzajúcich mliečne výrobky, mastí a olejov, do rybacích výrobkoch, do mrazených a cukrárenských výrobkov, obilninových a cestovinových výrobkov, , omáčok a zálievok, ovocných štiav a zeleninových polotovarov, pudingov a plniek, do ľahkých sladených výrobkov a mäkkých cukroviniek, polievkových konzervách všetkého prevedenia (prášková forma). Podľa povolenia to znamená 375 mg SDA v jednej porcii“.

Nie je jednoznačné, že či nový sójový olej bude vyznačený na etiketách potravín, ak ale sa dočítame na etikete, že ’stearidonová kyselina‘ alebo ‘SDA sójový olej‘, musíme mať na zreteli, že sa týchto výrobkov sa máme vyvarovať.

 

Najnovšia dôvtipnosť: „materinské mlieko“ od geneticky upravených kráv

Vedci sa pokúšajú aj o to, aby geneticky upravené kravy vedeli dávať aj „ľudské“ materinské mlieko.
Klónovacím postupom vedci implantovali ľudské gény do dojníc, ktoré vraj budú dávať mlieko, rovnocenné materinskému mlieku, a ktoré by mali za 10 rokov znamenať alternatívu pre nemluvňatká namiesto materinského mlieka a mliečnych doplnkov.
Pre ľudstvo robená genetická potrava vypadá hrôzostrašne, pretože ak sa gény dostanú do v ľudského organizmu, nikto nevie predpovedať ich riziká.
Podľa výsledkov vyšetrenia, v prípade jedného implantovaného ľudského génu, až u 5% génov sa výrazne zmenilo množstvo vyrobeného mlieka.
Znamená to, že už v prípade implantovania jedného jediného génu, sa u ďalších sto alebo tisíc génov, sa zmení schopnosť produkcie bielkovín – hoci už aj jediná zmena môže byť nebezpečná. Ako sa môžeme dočítať aj na stránkach Telegraph-u, podľa prieskumu vyšetrenia u geneticky upravených dojníc, ihneď sa prejavia prvé problémy súvisiace s „ľudským“ materinským mliekom:

„ Podľa čínskych vedcov vo dvoch vyšetreniach, ktorých výsledkom bolo narodenie 42 geneticky upravených teliat, z ktorých zostalo na žive len 26, desať z nich umrelo krátko po narodení, viacmenej na gastrointestinálne ochorenia ( choraby tráviaceho traktu ), a neskôr do pól roka umrelo ďalších šesť.“

 

Či vieme vôbec, že konzumujeme geneticky modifikované potraviny?

Dá sa teda povedať, že v USA z vysokého podielu geneticky modifikovaných rastlín ( zo všetkej kukurice viac než 90%, a zo sóje viac než 95% je geneticky upravený ) KAŽDÝ JEDINÝ TOVAR, ktorý dostať v miestnom supermarkete, ktorý prešiel priemyselným spracovaním, a na ktorom nie je nápis ‚USDA Biotovar‘, obsahuje geneticky upravenú látku.
Takto teda viac než desať rokov konzumujeme geneticky modifikované potraviny, aj keď nie sme si toho vedomí. Všetko to môžeme ďakovať kongresu Spojených Štátov a firme Monsato. Zatiaľ je nie je pre nás známe to, že aké dôsledky bude mať na naše zdravie konzumácia týchto geneticky upravených potravín, ale sa tak zdá, že čoraz viac sa vyskytujúce choroby, neplodnosť a utrpené škody pri pôrode, vedú top zoznam väčšiny možných nežiadúcich účinkov.

Ako sme sa nedávno mohli dočítať aj v New York Times:

„ V súčasnosti konzumované potraviny už aj teraz obsahujú geneticky upravené rastliny, a bolo by hlúposťou si myslieť, že to nebude ešte viac takto v budúcnosti. Tak sa zdá, že „tvorcovia pravidiel“ nás a naše okolie používajú ako experimentálne zajace k vlastným pokusom namiesto toho, aby objednali presvedčivé vyšetrenia. A v zmysle klamstva dôsledkom zamlčania pravdy na etiketách tovarov, strácame šancu do toho čo hovoriť v tejto veci.“

 

Či vieme, ako sa vyhnúť geneticky modifikovaným produktom?

V zahraničí už existujú zoznamy, na ktorých figurujú jednotlivé firmy, ktoré nedistribuujú geneticky modifikované tovary, respektíve vydali zoznam odporúčaní ako predísť GU potravinám. U nás to ešte neexistuje, a aj geneticky modifikovaný tovar sa dostane na pult v skrytej forme. Ten samotný fakt, že geneticky upravovať sa oplatí len potraviny, ktoré sú typické pre západný spôsob stravovania (obilie, kukurica, ryža, sója, zemiaky) znamená, že ďalšou výhodou paleolitného stravovania je automatická ignorácia tu spomínaných základných potravín, nie to ešte aj geneticky upravovaných ( poznámka Gábora Szendiho), ( ani v tejto veci Slovensko netvorí výnimku – pozn. moja)

Kedy je len možné, kupujme od miestnych pestovateľov ( najlepšie od tých, ktorých aj poznáme – poznámka moja ) čerstvú zeleninu – ovocie a od miestnych chovateľov mäso, o ktorých 100% vieme, že nepoužívajú geneticky upravený pokrm pre zvieratá. Taktiež čo najviac ignorujme je, nie biologickým spôsobom vyrobené – čiže priemyselne vyrobené potraviny, pretože tieto pravdepodobne na 100% obsahujú geneticky modifikované látky.

Geneticky upravené potraviny, podľa vlastných skúseností, predstavujú jednu z najväčších hrozieb prežitia ľudskej rasy, preto v záujme ľudstva, urobme všetko, čo je v naších silách pre potrebné kroky, aby sme napredovali tou správnou cestou.
Zdroj: Gábor Szendi

 

Ak sa vám milý čitateľ, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť za zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem − = 4

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť