Angelinu Jolie pomýlili. Komplexné analýzy preukázali, že BRCA1 a 2 nie sú trestom smrti.

 

Preložil: Ing. Imrich Galgóczi;  (článok je prevzatý zo spisov Gábora Szendiho)
Zdroj:Sayer Ji: Is BRCA (“Breast Cancer Gene”) A Death

O génoch typu BRCA* do dnešného dňa sme si mysleli, že spôsobujú rakovinu, ale podľa jednej novej metaanalýzy, je tento predpoklad nepochybne chybný. Autori publikácie, preštudovali a porovnali v súčasnosti dostupné literatúry týkajúce sa týchto génových variant s prognózou prežitia chorých na rakovinu prsníka.
*(Breast cancer Susceptibilitty Associated, t.j. gény citlivé/náchylné na rakovinu prsníka)

Na jednej zo stránok PLos (Public Library of Science, t.j. Verejná Vedecká Knižnica) zverejnili článok s názvom „ Aké sú dôkazy prežitia s menšími šancami pre nosičov zmutovaných génov BRCA1- a BRCA2 u chorých s karcinómom prsníka ? – Systematický prehľad a metaanalýza“. Nová zverejnená priekopnícka metaanlýza si kladie otázku legitimity v súčasnosti tak rozšírenej praxe, že zo statusu génov BRCA1 a BRCA2 odvodzujú prognózu prežitia chorých s rakovinou prsníka. Táto publikácia pravdepodobne bude mať ďalekosiahle dôsledky, vzhľadom na to, že podľa súčasne panujúceho názoru – hlavne od vtedy, ako Angeline Jolie preventívnym cieľom si dala odstrániť prsníky, maternicu a vajíčkovody, a toto rozhodnutie sa stalo príkladom pre masy žien – zo stavu génov BRCA úplnou istotou a matematickou presnosťou sa dá vypočítať pravdepodobnosť choroby.
V zázemí rozhodnutia Jolie bolo to, že podľa jej lekárov, dôsledkom prítomných génových mutácií BRCA, herečkina šanca dostať rakovinu prsníka počas jej života by boli87%, a 54% na rakovinu vajíčkovodu. Taký pohľad, podľa ktorého gény BRCA disponujú úplnou, alebo takmer úplnou penetráciou (prenikanie) majú ďalekosiahle dôsledky pre milióny takých žien, ktoré na základe spomenutých prognóz v súvislosti s vlastným zdravým, sa rozhodujú v otázke života a smrti.
Pretože o súvislostiach rizika rakoviny a prognóze choroby sa šíri veľa, navzájom protirečivých názorov, autori štúdia, pri vyhodnocovaní literárnych údajov, sledovali nasledujúcu systematickú a kvantitatívnu metódu:

„ Podľa vybraných, pre nás smerodajných publikácií sledovacích štúdií, popisujúce také vyšetrenia, v ktorých porovnajú mieru prežitia chorých na rakovinu prsníka, kt. sú nosičmi génových mutácií BRCA1-, resp. BRCA2, so skupinou chorých na rakovinu prsníka ale bez génových mutácii, respektíve s mierou prežitia populácie so všeobecnou rakovinou prsníka. Robili sme metaanalýzy a BES-i (Best-Evidence Synthesiseket,t.j. optimálnu syntézu údajov) štúdií sledujúce vyhliadky prežitia, so zreteľom na kvalitu štúdia, ako aj na vplyvy prípadných selektívnych skreslení, mylne zoskupených údajov a na faktory rušivých premenných.“

Vedci svoje pozorovania zhrnuli nasledovne:

„Naše záverečné konštatovanie je to, že – oproti presvedčeniu mnohých onkológov a 66 publikovaným štúdiám – na základe dnes dostupných dôkazov, nie je zistiteľná korelácia medzi výskytom mutácie BRCA1 a BRCA2 a prognózou rakoviny prsníka. Dostatočne dokázanú sme našli 10%-ný pokles vyhliadky na prežitie len u génovej mutácii BRCA1 bez korigácie a bez recidívy (bez návratu choroby), jasný dôkaz akéhokoľvek iného výsledku sme nenašli.“

V záverečnom komentári autori konštatujú nasledovne: „ oproti presvedčeniu viacerých onkológov, na základe dnes dostupných dôkazov, doplňujúce ošetrenie/liečenie chorých, ako nosičov génových mutácií BRCA1 a BRCA2, šance na prežitie nie sú menšie, alebo ak áno, potom je rozdiel zanedbateľný. V budúcnosti, na objasnenie tejto otázky, budú potrebné dobre naplánované štúdiá.“

Aby sme si úplne ujasnili dôležitosť týchto zistení, najprv musíme pochopiť rozdiel medzi diagnostikou rakoviny prsníka a šancou prežitia, ako medzi konečnými bodmi vyšetrenia. Rakovina prsníka je vo veľkej miere prehnane diagnostikovaná a prehnane ošetrená choroba. Podľa súčasných odhadov v USA za posledných 30 rokov, diagnostikovali a liečili 1,3 milióna zdravých žien s rakovinou prsníka. Dôvodom je, že spojitosť medzi génovými mutáciami BRCA1 a BRCA2 a výskytom rakoviny prsníka, predchádzajúce štúdia nebrali do úvahy nerakovinové prípady a vážne štatistické deformácie spôsobené nevhodnou diagnostikou, čím ďalej stupňovali tú ilúziu, že byť nosičom génových mutácií BRCA1 a BRCA2, nevyhnutne znamená zvýšenú náklonnosť k tejto smrteľnej chorobe. Ale skutočnosť je taká, že v tých prípadoch, kde našli spojenie medzi génovými mutáciami BRCA a tzv. skorými rakovinami, alebo rakovinami prsníka v nulovom štádiu ( ako napr. DCIS, t.j. duktálny karcinóm in situ; je najčastejším typom neinvazívnej rakoviny prsníka) povahovo lézie boli vždy benígne (nezhubné), a ako taká, nemala by sa hádzať do jedného koša spolu s naozaj smrteľnými druhmi rakoviny, čo je aj napriek narastajúcemu počtu proti-dôkazov, žiaľ stále zaužívanou praxou – ako to zistila odborná komisia vymenovaná US National Cancer Institute (NCI).

To isté platí aj v prípade prediagnostikovania a prehnaného ošetrenia génových mutácií BRCA v súvislosti s benígnymi ovariálnymi nádormi, aké sú napr. borderline (hraničné) ovariálne nádory ( BOT). Podľa jedného štúdia JAMA (Journal of American Medical Association – Noviny Asociácie Amerických Lekárov ), diagnostikovali a ošetrili 5x toľko žien na rakovinu vaječníkov, než koľko v skutočnosti trpí takouto chorobou. Ide o veľmi vážny problém, ktoré väčšina odborných publikácií, zaoberajúce sa koreláciou BRCA a rizikom rakoviny, nechajú bez povšimnutia.
Všetky diagnostikované prípady rakoviny považujú za bez kritiky dokázanú chorobu.

Okrem toho, podľa štúdia v lekárskom časopise The Lancet Oncology, (v r. 2006 ), vaječník preventívne odstránený pred 45.-tym rokom života ( Jolie má 39 r.), zvyšuje riziko úmrtnosti o 67%, t.j. odstránenie vnútorného orgánu ako zaužívaná forma “prevencie rakoviny” tak sa zdá, že predsa len nezachraňuje životy, ako hovorí fáma, ale účinok je práve opačný.

Aké je ponaučenie z toho všetkého? Predovšetkým to, že zo statusu génov BRCA, podľa tu uvedenej metaanalýzy, nie bezpodmienečne bude jasné, aký osud čaká na človeka z pohľadu prežitia rakoviny prsníka ( alebo z pohľadu rakoviny vaječníkov). Štúdium našlo ako dokázané len to, že génová mutácia BRCA1 bez korigácie a bez recidívy (bez návratu choroby), znižuje vyhliadky na prežitie o 10% oproti tým chorým, ktorí nie sú nosičmi tejto mutácie. Toto číslo je veľmi ďaleko od 87% – ného „ „personalizovaného odhadu“ šance úmrtnosti počas celého života, na ktorý sa odvolávajú lekári, medzi nimi aj lekár Angeliny Jolie, a ktorý odhad kvôli tomu v súčasnosti berie veľmi vážne mnoho žien.

Kým „mutácie“ BRCA môžu spôsobiť vady pri syntéze bielkovín BRCA, alebo dokonca spôsobiť stratu tejto funkcie, ktorého dôsledok je blokovanie náprav chýb DNS, inými sovami – trošku ironicky povedané-, majú aj výhodu, to, že robí organizmus citlivejšou na klasické chemoterapeutické ošetrenie. Okrem toho je dokázané aj to, že z pomedzi týchto „mutácií“ niektoré znamenajú priamo výhodu na prežitie, v súvislosti ktorým sme písali v článku s názvom „ Angelina Jolie urobila chybu, keď konala v zmysle teórie rakoviny prsníka? -nasledovné:

„Prítomnosť varianty génu BRCA1 K1 183R znižuje riziko rakoviny, na základe ktorého autori štúdia s názvom „ Argumenty proti testu BRCA1 a BRCA2“ vyvodili nasledovnú konklúziu: ´Tak sa zdá, že určité polyformizmy* môžu mať aj ochranný účinok´“
/* normálna variabilita chromozómov, označovaná aj ako heteromorfizmus – vl. pozn./

Koľko vieme teda v skutočnosti o „mutácii“ génov BRCA, z ktorých identifikovali zatiaľ viac než 500 druhov, a o ich vplyvu na zdravie, resp. o ich úlohe vo vývoji chorôb, ktorým ešte stále nerozumieme? Situácia je taká, že lineárne a determinované chápania spôsobom: „gény => charakteristické črty => riziko chorôb – prognóza“ , je zastaraná a odzrkadľuje takú aroganciu, ktorá mala byť už vykázaná z vedy po tom, kedy v r. 2005 prvá sumarizácia projektu s n. Humánny Genom Projekt konštatoval, že „sväté miesto“ molekulárnej biológie sa nenachádza v génoch, ale ho treba hľadať na rozhraní mnohých iných faktoroch spadajúci, „mimo rámec génov“ a ktoré sú navzájom v interakcii, t.j. v ríši epigenetiky. Epigenetika ( modifikovanie genetických vplyvov) zahŕňa v sebe všetko to, naša matka počas tehotenstva konzumovala počnúc stravou, cez vplyvy na nás počas plodu, cez čas strávený počas dojčenia a naše stretnutie v minulosti a v súčasnosti s prirodzenými a syntetickými jedmi, so spôsobom nášho rozmýšľania, od nášho postoja k rôznym problémom, cez naše presvedčenie končiac fyziologickými účinkami posledne vymenovaných, športom, a bez konca by sme mohli pokračovať.

Je ironická tá predstava, podľa ktorej gény určujú osud človeka, pre tých, ktorí tomu uveria a žijú podľa toho, je nie len predstava, ale skutočnosť, lebo takýto ľudia túto ideológiu zmenou biológie vlastného tela a dôsledkom rozhodnutí o vlastnom zdravotnom stave, ju premenia do praxe. Preto je tak silný vplyv toho, keď niekto berie vážne biologickú determinovanosť a výsledky vedecký prác popierajúce legitimitu lekárskeho fatalizmu, a preto pobádame našich čitateľov k tomu, aby neustále sledovali samotnú primárnu literatúru, ktorá niekedy dopĺňa, niekedy často aj prepíše zastarané zručnosti, o ktorých tradičná medicína si stále myslí, že odzrkadľuje skutočnosť.

Poznámka:
V skorších článkoch som poukázal na to, že mutácie BRCA1a BRCA2 sú prítomné aj u prírodných ľudí, ale u nich nespôsobuje rakovinu prsníka, ani prostaty. Poukázal som na štúdiá, že predovšetkým vzájomný synergický vplyv stravy a genetickej mutácie BRCA vedie k rakovine, nie samotná mutácia. (Gábor Szendi)
signo

 

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


jeden + = 6

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť